GMT +1 ROME | LAST TRIP: ANTARCTICA!

Entoto mountain, Ethiopia